Monthly Archives: November 2015

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับ ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุ

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับ ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุ วัคซีนสำหรับ อายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป วัคซีนแนะนำ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ( 1 เข็ม ทุกปี ) วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด) วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ กระตุ้น 1 เข็มด้วย TD ทุก 10 ปี (เช่น อายุ 20,30,40 …ปี) วัคซีนอัสุกอีใส 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด) วัคซีนนิวโมคอลลัส ชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPV-23 vaccine) 1 เข็ม วัคซีนนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต (PPV-13 vaccine) 1 […]